ข่าวสาร/
ประชาสัมพันธ์

การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม
สถานะรับสมัคร
ช่วงเวลารับสมัคร
กำหนดการ
นำเสนอผลงาน
นิทรรศการและ
ผลงานนักเรียน
Link
มกราคม 2567
มิถุนายน 2567
สิงหาคม 2567
กิจกรรม
วิธีการรับสมัคร
ช่วงวันรับสมัคร
ช่วงวันส่งผลงาน/แข่งขัน
วันประกาศผล
Satit Hackathon
1 - 31 พ.ค. 2567
ช่วงที่ 1: ประกาศผลรอบคัดเลือก 24 มิ.ย. 2567
ช่วงที่ 2: การอบรม 13 -14 มิ.ย. 2567
ช่วงที่ 3: การแข่งขัน 8 - 9 ส.ค. 2567
8 - 9 ส.ค. 2567
การแข่งขันนวัตกรรม ชิงถ้วยพระราชทาน (Innovation Contests)
รอบภายในประเทศ: 1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2567
รอบนานาชาติ: 1 มี.ค. - 31 ก.ค. 2567
8 - 9 ส.ค. 2567
นิทรรศการทางวิชาการ งานวิจัย และผลงานที่โดดเด่นของนักเรียน
1 มี.ค. - 31 มิ.ย. 2567
ช่วงที่ 1: 8 ส.ค. 2567 เวลา 13:30 - 15:00 น.
ช่วงที่ 2: 9 ส.ค. 2567 เวลา 10:30 - 12:00 น.
8 - 9 ส.ค. 2567
บทความวิจัยและบทความวิชาการ
1 - 31 มี.ค. 2567
แก้ไขรอบที่ 1: 22 - 30 เม.ย. 2567
แก้ไขรอบที่ 2: 9 - 19 พ.ค. 2567
ยืนยันการนำส่งบทความ: 21 พ.ค. 2567
8 ส.ค. 2567
การบรรยายเชิงวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการ
1 - 30 มิ.ย. 2567
9 ส.ค. 2567
การแข่งขันทางวิชาการ
4 - 21 มิ.ย. 2567
8 - 9 ส.ค. 2567